અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા Join

KARKIRDI MARGDARSHAN VISHESHANK 2024 PDF FOR SSC AND HSC STUDENTS.

KARKIRDI MARGDARSHAN VISHESHANK 2023 PDF FOR SSC AND HSC STUDENTS.

KARKIRDI MARGDARSHAN VISHESHANK 2024 PDF FOR SSC AND HSC STUDENTS.


KARKIRDI MARGDARSHAN  VISHESHANK PDF FOR SSC AND HSC STUDENTS.

Karkirdi Margdarshan Visheshank 2020 PDF
Karkirdi Margdarshan Visheshank 2021 PDF
Karkirdi Margdarshan Visheshank 2022 PDF
Karkirdi Margdarshan Visheshank 2023 PDF
Career Guidance Book PDF
Career Guidance Book 2020 PDF
Career Guidance Book 2021 PDF
Career Guidance Book 2022 PDF
Career Guidance Book 2023 PDF

Download Karkirdi Margdarshan Visheshank for SSC & HSC PDF

Download Career Guidance PDF

About Kakirdi Margdarshan 2020, 2021,2022,2023:


Now as the result was declared now the students and the parents have questions about what to do about STD 10th or 12th. No doubt many parents and students have already decided what to do for the future. But for understanding purposes, Gujarat Rojgar Samachar has published its official Karkirdi Visheshank 2020 edition to guide the students. 

Also Read: Download STD 1 to 12 Textbooks PDF: CLICK HERE


Karkirdi Margdarshan PDF:12 Arts, Commerce, or Science: 


After completing the 10th the best option is to complete the 12th. Select whichever stream you would like to select whether Arts, Commerce, or Science. For the Science stream, you have 3 more options, you can select Maths or Biology from the optional subjects. If you wish to become an engineer then select Maths or if you wish to go into the medical line then select Biology. 

Diploma: 


After completing the 10th you can go for Diploma courses also. You may have many options to select from Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronics, and Communication Engineering, Computer Engineering, Information Technology Engineering, Plastic Engineering, Fabrication Engineering, Hotel Management, Printing Engineering, Ceramic Engineering, Automobile Engineering, Textile Engineering, Mining Engineering, etc. 

Karkirdi Margdarshan PDF:

Career:


For a bright future, you have to choose a proper career from the above-mentioned different options. There are many other courses also which you can do after the 10th like ITI, Gems and Jewelry, Fire Technology, CDEK Digital Marketing Courses, and other courses, etc. So select the subjects in which you are interested and go or it to make your life better. Once you select a proper line then do your best and surely you will get successful in the future. Deserve than desire. As said in the Movie Three Idiots, Amir Khan, "Rancho' said "सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो सक्सेस जख मारके तुम्हारे पास आएगी." Keep your mindset on the career or job which you would like to do, a focus on it, and give your best or do your best for it. The right choice is necessary for it. If your parents insist on something talk to them politely and tell them what you would like to do in your life for making your career bright. All the parents have such ambitions for their children to make them well educated and well set, so sure they will solve your issue. Never hurt their feelings. Talk to them and if you have doubts then sure it will clear. So best of luck to all for your career. Download Karkirdi Margdarshan 2020, 2021.2022 pdf from the link given below. The 2023 pdf will be updated shortly so kindly visit us again.


Stay connected with us @ https://www.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.


Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification.


Important Links: 

Download Karkirdi Margdarshan Visheshank 2020: CLICK HERE 

કેરિયર ગાઈડન્સ બુક્લેટ 8 પેજ ડાઉનલોડ કરવા: CLICK HERE 

Download Karkirdi Margdarshan Visheshank 2021: CLICK HERE 

ધો 12 પછી શું? ગુંજ ઠક્કર નો વિડીયો જોવા: CLICK HERE

STD 12 General Booklet 1: CLICK HERE 
STD 12 Group A Booklet: Download
STD 12 Group B Booklet: Download 

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક 2022: Download

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક 2023: Download 

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક 2024: CLICK HERE