અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા Join

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.

                                   

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24
 
All District Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 
Amreli Jilla Fer Badli Seniority List
Anand Jilla Fer Badli Seniority List
Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List
Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List
Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List
Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 
Botad Jilla Fer Badli Seniority List
Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List
Dahod Jilla Fer Badli Seniority List
Dang Jilla Fer Badli Seniority List 
Devbhoomo Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 
Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List
Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List
Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List
Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List
Kutch Jilla Fer Badli Seniority List
Kheda Jilla Fer Badli Seniority List
Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List
Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List
Morbi Jilla Fer Badli Seniority List
Narmada Jilla Fer Badli Seniority List
Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List
Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List
Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List
Surat Jilla Fer Badli Seniority List
Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List
Tapi Jilla Fer Badli Seniority List
Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List
Valsad Jilla Fer Badli Seniority List

For Primary Teachers, after the completion of 5 years,, one can apply for his/her transfer to his/her native place. As we know that many teachers are doing their jobs in other districts. Just now December month is going on and many teachers are trying to apply for their native district for their jobs. So here we would like to share with you a seniority list upon which the teacher's transfer is going to be done, so kindly go through the links given below.

Here you will find Banaskantha, Bharuch, Rajkot, Porbandar, Ahmedabad, Mahisagar, Sabarkantha, Kheda, Surat Nagar Palika, etc district seniority lists for the teachers given below in the links. Get such latest updates about education, jobs, results, and recruitment. news, and tech updates from our site. 

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23|2023-24:

Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Amreli Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Anand Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List2023-24. Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Botad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Dahod Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Dang Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Devbhoomo Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.   Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Kutch Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Morbi Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Narmada Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Surat Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.  Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Tapi Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.

Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Amreli Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Anand Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List2022-23. Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Botad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Dahod Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Dang Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Devbhoomo Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.   Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Kutch Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Morbi Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Narmada Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Surat Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.  Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Tapi Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.

Also Read: જીલ્લા ફેર બદલી માટેના ઉપયોગી પત્રકો ડાઉનલોડ કરો: CLICK HERE

To be a teacher you must know something, isn't it? To be a guru you need not know anything. It’s just that you don't know anything but you got eyes to see. Whatever you want, you can look and speak, but to be a teacher you have to know something. If you don't know anything, you can't make a teacher, isn't it? To be a guru you don’t need to know anything; just a certain level of perception, that's all. You… You’re not knowledgeable about anything. It’s easy. Being a teacher is difficult because you'll have to remember so many things, The thing is you never try to become a guru. 

If people notice that you have a certain level of perception, people will recognize you as one. You never, ever try to become one. I’ve done everything to shake off the crushing, but you cannot because people will one way or the other recognize it. Wherever you may be; whether you are in Indiaor otherwise, they may not use the word ‘Guru,’ but nowhere in the world if you found a human being whose perception is beyond yours, could you ignore him. People naturally gathered around them. Maybe they didn’t use the word ‘Guru,’ they use something else, but always it happened, isn't it? In India, we identify people as saints, sages, and seers. Saints mean they have attained a certain level of pleasantness. They can bless people; in their presence, everybody feels pleasant. Some well-being happens but they don’t teach anything, they only bless. Sages mean they have some grasp, they have become pleasant… their energies have become pleasant, but they have also grasped some knowledge, particular dimensions of knowledge. A sage may be good with astronomy or astrology or with some other dimension. All the Indian mathematics has come from sages, not from university academics; it is sages who came up with mathematics and music. You’ve heard of this? Shiva himself is a great mathematician, musician, dancer, all these things because math came naturally. 

All Districts Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23 | 2023-24:

Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Amreli Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Anand Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List2023-24. Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Botad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Dahod Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Dang Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Devbhoomo Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.   Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Kutch Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Morbi Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Narmada Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Surat Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.  Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Tapi Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24. Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2023-24.

Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Amreli Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Anand Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List2022-23. Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Botad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Dahod Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Dang Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Devbhoomo Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.   Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Kutch Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Morbi Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Narmada Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Surat Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.  Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Tapi Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23. Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2022-23.

Also Read: જીલ્લા ફેર બદલી માટેના ઉપયોગી પત્રકો ડાઉનલોડ કરો: CLICK HERE

When somebody looked deep enough into the existence, the mathematic background of it started finding expression in human intelligence and so they naturally became mathematicians. You must read the story of people like Ramanujamand others, they are… they are brilliant mathematicians without any academic support because a certain level of observation which is a sage. A seer means one who sees – see, it's a very appropriate expression – one who sees life just the way it is. Does it mean others don’t see? Yes, others don’t see. For others, their sense organs are interpreting. See, right now, your sense perception is interpreting this is day; night is going to come after this many hours. 

You ask the creatures in the forest, their senses are interpreting, this is night, the day will come after a few hours right now. So it is the interpretation of the senses that you know you are not seeing. A seer means he is seeing it the way it is. So usually or always, a saint will never claim to be a guru – leave what's happening today in modern society – I am saying in the tradition, a saint never claimed to be a guru. He was only a saint, he knows that his thing is he’s become like a flower, he can bless. His fragrance will impact people. That's all he is. A sage is somebody who is always trying to explore a certain dimension of life. He can teach, he can do things. A seer is somebody who simply sees. He can do whatever; any of these things he can do or he may choose not to do anything. It’s up to him what he chooses to do. He will do what is needed in society at that time or if he is not bothered he will leave it and just sit, but he sees. So a guru must-see, otherwise he cannot be a guru. He must be able to see. 

Stay connected with us @ https://www.gyanguru.co.in/ & https://info.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.
Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification. Important Links: 

2022-23 વર્ષ ના જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. બાકી જીલ્લાના જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ પણ અહી જ અપડેટ કરવામાં આવશે.

નવસારી જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

મોરબી કામચલાઉ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

અમદાવાદ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23:

ધોરણ 1 થી 5 સીન્યોરિટી લીસ્ટ: Download

ધોરણ 6 થી 8 ભાષા સીન્યોરિટી લીસ્ટ: Download

ધોરણ 6 થી 8 ગણિત-વિજ્ઞાન સીન્યોરિટી લીસ્ટ: Download

ધોરણ 6 થી 8 સમાજ સીન્યોરિટી લીસ્ટ: Download

જેતપુર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સીન્યોરિટી લીસ્ટ 2022-23Download

જામનગર જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

ડાંગ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

દાહોદ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

પંચમહાલ કામચલાઉ ધોરણ 6 થી 8 જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

બોટાદ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download

પાટણ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download 

આણંદ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Coming Soon

રાજકોટ જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download 

પોરબંદર જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download 

અમરેલી  જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download 

ગીર સોમનાથ  જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download 

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ 2022-23: Download  


Jilla Fer Badli Seniority List 2023: 

New: 2023-24 વર્ષ ના જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. બાકી જીલ્લાની જિલ્લાફેર બદલી સીનીયોરીટી લીસ્ટ પણ અહી જ અપડેટ કરવામાં આવશે. 

જીલ્લા ફેર બદલી માટેના ઉપયોગી પત્રકો ડાઉનલોડ કરો: CLICK HERE

Ahmedabad Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Amreli Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Anand Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download 
Anand Jilla Fer Badli Final Seniority List & Order 2023: Download
Arvalli Jilla Fer Badli Seniority List 2023 STD 1 to 5: Download
Banaskantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Bharuch Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Bhavnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Botad Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Chhota Udaipur Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Dahod Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Dang Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Devbhoomi Dwarka Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Gandhinagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Gir Somnath Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Jamnagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Junagadh Jilla Fer Badli Seniority List 2023: 
ધો. 1 થી 5 (બદલીનો પ્રકાર: સિનીયોરીટી): Download
ધો. 1 થી 5 (બદલીનો પ્રકાર: અગ્રીમતા): Download
ધો. 6 થી 8 ભાષા (બદલીનો પ્રકાર: સિનીયોરીટી): Download
ધો. 6 થી 8 ભાષા  (બદલીનો પ્રકાર: અગ્રીમતા): Download
ધો. 6 થી 8 ગણિત વિજ્ઞાન (બદલીનો પ્રકાર: સિનીયોરીટી): Download
ધો. 6 થી 8 ભાષા  (બદલીનો પ્રકાર: અગ્રીમતા): Download
ધો. 6 થી 8 સામજિક વિજ્ઞાન (બદલીનો પ્રકાર: અગ્રીમતા): Download
Kutch Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download 
Kheda Jilla Fer Badli Seniority List 2023 Final:Download
Nagar Prathmik Shikshan Samaiti Nadiad Seniority List 2023: Download
Mahisagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Mehsana Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Morbi Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Narmada Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon  
Panchmahal Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Patal Jilla Fer Badli Seniority List 2023 1 to 5: Download 
Patan Jilla Fer Badli Final Seniority List & Order 2023 STD 1 to 5: Download
Patan Jilla Fer Badli Seniority List 2023 6 to 8: Download 
Patan Jilla Fer Badli Final Seniority List & Order 2023 STD 6 to 8: Download
Porbandar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Rajkot Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Sabarkantha Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Surat Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Surendranagar Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Tapi Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Download
Vadodara Jilla Fer Badli Seniority List 2023: Coming Soon
Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2023 1 to 5: Download
Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2023 6 to 8 Maths Science: Download 
Valsad Jilla Fer Badli Seniority List 2023 6 to 8 Social Science: Download