અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા Join

PAT Ekam Kasoti Marks Analysis Excel | એકમ કસોટી માર્કસ્લીપ એનાલીસીસ ફાઈલ:

PAT Ekam Kasoti Marks Analysis Excel | એકમ કસોટી માર્કસ્લીપ એનાલીસીસ ફાઈલ:

PAT Ekam Kasoti Marks Analysis Excel  | એકમ કસોટી માર્કસ્લીપ એનાલીસીસ ફાઈલ:


PAT Ekam Kasoti 2023-24 Marks Analysis Excel | એકમ કસોટી માર્કસ્લીપ એનાલીસીસ ફાઈલ:

Ekam Kasoti (PAT) Gun Patrak 2023 is a document that contains the marks of all students who took the PAT exam in 2023. The exam is held by the Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) for students in grades 3 to 8. The PAT exam is a compulsory exam for all students who want to take admitted in a Primary School in Gujarat.

The PAT Gun Patrak 2023 is a very important document for students who took the PAT exam. The document contains the marks of all students in all subjects. Students can use the document to calculate their overall scores and to compare their scores with other students. The document can also be used by students to apply for admission to colleges and universities.

The PAT Gun Patrak 2023 is available online on the GCERT website. Students can download the document from the website and print it out. The document is also available at all GCERT offices.

How to use the PAT Gun Patrak 2023-24:


To use the PAT Gun Patrak 2023, students need to find their name and roll number in the document. Once they have found their name and roll number, they can find their marks in all subjects. Students can use the marks to calculate their overall score. They can also use the marks to compare their scores with other students.
The PAT Gun Patrak 2023 can also be used by students to apply for admission in colleges and universities. When students apply for admission, they need to submit their PAT Gun Patrak 2023 to the college or university. The college or university will use the document to assess the student's academic performance.


The importance of the PAT Gun Patrak 2023-24:


The PAT Gun Patrak 2023 is a very important document for students who took the PAT exam. The document contains the marks of all students in all subjects. Students can use the document to calculate their overall scores and to compare their scores with other students. The document can also be used by students to apply for admission to colleges and universities.
Students should keep the PAT Gun Patrak 2023-24 in a safe place. They may need the document in the future for a variety of reasons.Ekam Kasoti (PAT) Gun Patrak 2023-24: Analyzing Exam Scores


Stay connected with us @ https://www.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.

Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification. 

Important:

Hello Aspirants, www.gyanguru.co.in is a private website and doesn’t represent any government entity, organization, or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official websites and newspapers and other websites. We also cross-verify the job when we post any job but do always cross-verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of a job.


Important Links: 


STD 3 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 4 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 4 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 5 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 6 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 7 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download

STD 8 Ekam Kasoti Analysis Excel File 2023-24: Download