અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા Join

GSSSB CLERK RECRUITMENT 2024 | APPLY ONLINE | CALL LETTERS | RESULT:

GSSSB CLERK RECRUITMENT 2024 | APPLY ONLINE | CALL LETTERS | RESULT:

GSSSB CLERK RECRUITMENT 2024 | APPLY ONLINE | CALL LETTERS | RESULT:


GSSSB Clerk Recruitment 2024: The Gujarat Subordinate Service Selection Board (GSSSB) has indeed announced recruitment for Head Clerk positions as part of their larger "Clerk Recruitment 2024" initiative. Here's a summary of what you need to know:

Number of Vacancies: 

4304 total vacancies across various clerk positions, including Head Clerk.

Application Portal: 

Online application submissions began on January 4th, 2024, and will continue until January 31st, 2024 (11:59 PM). Apply using the online portal at [https://ojas.gujarat.gov.in/](https://ojas.gujarat.gov.in/).

Eligibility:

Age Limit: 20 to 35 years as of January 1st, 2024.

Educational Qualification: Graduate degree from a recognized university.

Domicile Requirement: Permanent resident of Gujarat state.

GSSSB Clerk Vacancy 2024:

Junior Clerk (જુનિયર ક્લાર્ક): 2018

Senior Clerk (સિનિયર ક્લાર્ક): 532

Head Clerk (હેડ ક્લાર્ક): 169

Office Assistant (ઓફિસ એસિસ્ટન્ટ): 210

Junior Clerk (જુનિયર ક્લાર્ક): 590

Office Superintendent Class 3: 02

Office Superintendent Class 3: 03

Sub Registrar Grade 1 (સાબ રજીસ્ટ્રાર): 45

Sub Registrar Grade 2 (સાબ રજીસ્ટ્રાર): 53

Stamp Inspector: 23

Social Welfare Inspector (સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક): 46

Assistant Social Welfare Officer (મદદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી): 13

Social Welfare Inspector (સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક): 102

Collector Office Clerk (કલેક્ટર કચેરી ક્લાર્ક): 160

ગૃહમાતા: 06

ગૃહપિત: 14

Assistant Tribal Development Officer (એસિસ્ટન્ટ ટ્રાઇબલ ડિવેલપમેન્ટ ઓફિસર): 65

Assistant Social Welfare Officer (મદદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી): 07

Assistant/Assisant Depot Manager: 372

Depot Manager (Godown Manager): 26

Junior Assistant: 08

Total Vacancies (કુલ ખાલી જગ્યાઓ): 4304

Selection Process:

Online Preliminary Examination (Objective Type) with sections on General Intelligence, Reasoning, Quantitative Aptitude, and Gujarati Language.

Main Examination (Descriptive Type) for shortlisted candidates, focusing on General Studies, Gujarati Language, and Computer Skills.

Interview/Skill Test for the final stage.

Important Dates:

Application Deadline: January 31st, 2024 (11:59 PM)

Preliminary Exam (tentative): March-April 2024

Main Exam (tentative): May-June 2024


Tips:

Start preparing early for the Online Preliminary Examination, focusing on the mentioned sections.

Practice mock tests and previous year's papers to improve your accuracy and time management skills.

Stay updated with the official website for any revised dates or additional information.


Stay connected with us @ https://www.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.

Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification. 

Important:

Hello Aspirants, www.gyanguru.co.in is a private website and doesn’t represent any government entity, organization, or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official websites and newspapers and other websites. We also cross-verify the job when we post any job but do always cross-verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of a job.


Important Links: 

Notification PDF: CLICK HERE 

Apply Online: CLICK HERE