અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા Join

PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT | BULK PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT:

PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT | BULK PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT:

PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT | BULK PAT ENTRY EXCEL TO SWIFT CHAT:


PAT entry excel to swift chat:  Respected Teachers, Well Come all to our Blog. We regularly provide updates regarding Educational, News, Results, Jobs, Tech, Study Materials, Online Bisag, Diksha Training, etc. Keep visiting our educational blog Gyan Guru Updates | Gyan Guru for more governmental and nongovernmental jobs and study material updates. Here we would like to share with you different types of education-related updates. Get the best on our part. 

As you all know Periodical Assessment Test have been introduced by the Education Department of Gujarat in STD 3 to 8. The official timetable of PAT is also declared by the department on time. The teachers have to make the students write the PAT papers in their Ekam Kasoti Notebooks. The teachers have to check them and have to do necessary follow-ups regarding the subjects's test. And afterwards, the teachers have to do students's test marks entry manually online via the SwiftChat App. It will take time to do all the entries of the students. So here we would like to share with you an Excel File with the help of which one can easily do the entry very easily. The download link is given below at the end of the article. The video link of its how to use the file is also given below. So we advise you all to kindly watch the video properly first and then try to use the file on your computer or laptop. We hope it will help you a lot in your work. Kindly stay tuned with us for such updates. Thanks.

Also Read: Smart Parinam Software ડાઉનલોડ કરવા માટે: CLICK HERE

About Swiftchat App:

A unique, interactive, and fun conversational quizzing platform

We bring you the power of conversational AI in education! SwiftChat by ConveGenius is India’s best conversational platform for learning.

We have both educational and fun quizzes, stories, videos, dictionary, news, and other tidbits for you via chatbots in multiple regional languages. SwiftChat by ConveGenius is an app that helps mould every student into a star!

Why use SwiftChat by ConveGenius?

PRACTICE, WATCH, CHAT, PLAY, STAY UPDATED

SwiftChat’s AI-based chatbots provide educational content for you at your fingertips! We have quizzes and video lessons for you to watch, practice, and learn at your convenience - anywhere, anytime. You can also explore from a variety of other chatbots we have for you in the Discover tab - from StoryLand and WordHunt to Movies & Cartoons and Sports & Games. You can also stay updated on everyday happenings and predictions by subscribing to Quick News, Sports Live, and Astro Daily.

Also Read: Saral Rojmel Software ડાઉનલોડ કરવા માટે:CLICK HERE

TALK IN YOUR LANGUAGE

SwiftChat talks to you in your language like a teacher, parent, or friend.

ENGAGE AT YOUR PACE

SwiftChat is available to you anywhere, anytime. Engage, interact, and learn by talking to chatbots on your own time and at your own pace without being overwhelmed.

There’s no better time to get started. Download the app now! Stay connected with us @ https://www.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification.Important Link: 

EXCEL થી SWIFT CHAT🖥️
✅ એક ક્લિક માં વર્ગના તમામ બાળકોની એન્ટ્રી સ્વિફ્ટ ચેટમાં થઈ જશે.
✅ કલાકોનું કામ હવે સેકન્ડમાં થશે.
EXCEL FILE VIDEO LINK: CLICK HERE 
નોંધ: ફાઈલ મોબાઈલમાં ના ખોલવી. લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ કરી લેવા વિનંતી.
Bulk PAT Entry Excel to SwiftChat Excel File: CLICK HERE